Mokytojo darbo užmokestis

2016-05-22

Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Jis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

Iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų įstaigų, įmonių, organizacijų bei Lietuvos banko darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestį reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Jame įtvirtinta ir mokytojo darbo užmokesčio sandara.

Mokytojo darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą. Tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

Pedagogo darbo užmokestis šiuo atveju priklauso ne tik nuo turimų kontaktinių valandų, bet ir nuo tarifinio atlygio koeficiento, kurį nustato įstaigos vadovas kartu su darbuotojų atstovais. Apraše numatomi koeficientų intervalai, kurie skiriasi priklausomai nuo pedagogo stažo, kvalifikacijos bei įstaigos, kurioje dirba.

Pedagogams taip pat tarifikuojamos ir papildomos valandos.

• Lietuvių ir tautinių mažumų gimtosios kalbos, užsienio kalbos, matematikos, socialinio, gamtamokslinio ugdymo ir informacinių technologijų dalykų bei pradinių klasių mokytojams – valandos už mokinių darbų tikrinimą.

• Už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę): jei mokinių skaičius klasėje iki 12 – 2,5–4 valandos; jei mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau – 3–5 valandos.

• Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos visos valandos, numatytos ugdymo plane.

• Už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

Taip pat, įstatymų numatytais atvejais mokami priedai arba nustatytu dydžiu didinamas darbo užmokestis gimnazijų mokytojams, lietuvių kalba dėstantiems tautinių mažumų mokyklų mokytojams, mokslo vardą turintiems ir kt.