Mokytojai patys dažo mokyklą

2012-06-27

Va­kar Šiau­lių „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai pra­dė­jo ke­lių die­nų tal­ką mo­kyk­lo­je: da­žo sie­nas, šli­fuo­ja par­ke­tą. At­lei­dus iš dar­bo da­lį mo­kyk­los dar­bi­nin­kų, gra­žin­ti mo­kyk­lą te­ko pe­da­go­gams.

At­leis­ta dar­buo­to­jų

„San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Šal­tis, pa­ts da­žan­tis su mo­ky­to­jais sie­nas, pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­la per­da­žo­ma kas­met. Įp­ras­ta, kad sie­nos mo­kyk­lo­je da­žo­mos tik bal­ta spal­va.

„Rug­sė­jį su­si­ren­ka­me į bal­tą mo­kyk­lą, per moks­lo me­tus ji tik pil­kė­ja ir pil­kė­ja“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Anks­čiau sie­nas da­žy­da­vo mo­kyk­los dar­bi­nin­kai. Mo­kyk­la šie­met ne­be­tu­ri nei pa­gal­bi­nio dar­bi­nin­ko, nei kiem­sar­gio, nei la­bo­ran­to. Da­lis ap­lin­kos dar­buo­to­jų va­sa­rą išė­jo ne­mo­ka­mų ato­sto­gų.

„Su­ma­žė­jus ap­lin­kos iš­lai­ky­mui ski­ria­mų lė­šų, te­ko at­leis­ti ne­ma­žai žmo­nių, ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus, kad mo­kyk­la iš­gy­ven­tų. Mo­ky­to­jai, ku­rie su­si­ra­do, kur ga­li­ma dau­giau už­dirb­ti, pa­tys išė­jo“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vas.

Mo­ky­to­jai tal­kau­ja sa­va­no­riš­kai

„Vi­si dir­ba sa­va­no­riš­kai“, – ti­ki­no pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Gied­rė Stat­ku­tė.

Vi­si tris­de­šimt mo­ky­to­jų su­ti­ko tal­ko­je da­ly­vau­ti sa­va­no­riš­kai ir bend­rai nu­ta­rę.

„Tris­de­šimt mo­ky­to­jų – di­de­lė jė­ga. Pla­na­vo­me da­žy­ti ir tvar­ky­ti mo­kyk­lą sa­vai­tę, bet ma­to­me, kad spar­čiai dir­bant su­si­tvar­ky­si­me per po­rą die­nų“, – sa­kė bend­riems tal­ki­nin­kų pie­tums be­si­ren­gian­tis K. Šal­tis.

R. Žadeikytė

Šiaulių kraštas