Mokyklos turi aprūpinti specialiųjų poreikių vaikus

2011-08-11

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė ir išleido tris mokymo(si) priemones (vadovėlius ir mokytojo knygas): „Matematika 1–4 klasei“, „Biologija 7 klasei“ ir „Geografija 8 klasei“. Jos skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokyti(s). Leidiniai bus perduoti toms bendrojo lavinimo mokykloms, kurios jų pageidaus, ir kuriose mokosi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.Kaip teigia Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai, šie vadovėliai parengti vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis, tačiau jų turinys, užduotys pritaikytos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimams ir galimybėms. Priemonių tikslas – sudaryti kuo palankesnes sąlygas šiems mokiniams ugdytis kartu su bendraamžiais, palengvinti mokytojo darbą klasėje. Naujosios mokymo(si) priemonės orientuotos ne į žinių perteikimą, bet į kompetencijų ugdymą, mokiniai skatinami naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Specialistai pastebi, kad tokio pobūdžio mokomosios priemonės yra itin reikalingos, kadangi mokymo(si) priemonių, skirtų specialiųjų poreikių mokiniams ugdymui(si), yra nedaug. Be to, dabartinės priemonės dažnai jau reikalingos atnaujinimo.

Visos mokytojų knygos rugsėjo mėnesį bus paskelbtos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje. Mokytojai turės galimybę knygą atsisiųsti, išsispausdinti joje esančias papildomas užduotis ar dalijamąją medžiagą. Mokytojo knygos padės pedagogams pasiruošti pamokoms. Jose gausu duomenų, statistinės medžiagos, iliustracijų. Pateikta itin gausi, skatinanti mokytojų išradingumą, puikiai iliustruota siūlomų mokymo(si) metodų įvairovė, leisianti pedagogams optimaliai išnaudoti pamokos laiką, sudominti mokinius, kelti mokymosi motyvaciją.

Mokyklos, gavusios priemones, įsipareigos pateikti centrui mokinių, kurie mokysis pagal gautąsias priemones, mokymosi rezultatus: pirmojo semestro dalyko (biologijos ar geografijos) pažymius, o pradinukų mokytojai – matematikos mokymosi rezultatų vertinimo aprašą.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras planuoja ir toliau leisti naujas mokymo(si) priemones specialiųjų poreikių mokiniams.

Mokymo(si) priemonės rengiamos įgyvendinant projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius.

Mokyklos, kurios norėtų gauti minėtas mokymo priemones, iki rugpjūčio 16 d. turi užpildyti specialiųjų mokymo(si) priemonių poreikio klausimyną (jį rasite centro tinklalapyje www.sppc.lt) ir nusiųsti į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą.

Naujas mokymo(si) priemones gali gauti visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose yra mokinių, besimokančių pagal adaptuotas Bendrąsias ugdymo programas. Atsiimti priemonių iki rugsėjo 10 d. mokyklų įgalioti atstovai turės atvykti į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą (Viršuliškių g. 103, Vilnius).