Mokyklų pertvarkoje pamesti vaikai

2012-05-02

Mo­kyk­los už­da­ri­nė­ja­mos, jun­gia­mos. Ar rei­kia nai­kin­ti pra­di­nes mo­kyk­las, ar au­ko­ti ki­tas? Ko­kie yra mo­kyk­lų per­tvar­kos prio­ri­te­tai? Me­ro po­zi­ci­ja

– Me­re, už­si­mo­jo­te Šiau­liuo­se per­tvra­ky­ti mo­kyk­lų tink­lą, žen­gė­te pir­muo­sius žings­nius – nuo rug­sė­jo ne­lie­ka tri­jų mo­kyk­lų, bet su­sto­jo­te. Ko­dėl?

J. SAR­TAUS­KAS: – Nė­ra jo­kio su­sto­ji­mo.

Mo­kyk­los tuš­tė­ja ir yra du ke­liai: ar­ba vals­ty­bė kei­čia kon­cep­ci­ją, ma­ži­na kla­sė­je mo­ki­nių skai­čių – bet ta­da mo­ki­nio krep­še­lis tu­ri bū­ti ne 3 tūks­tan­čiai li­tų, o ko­kie 5 tūks­tan­čiai, ar­ba tu­ri­me ma­žin­ti mo­kyk­lų.

Mo­ky­to­jai sa­ko, „mes iš­si­lai­ko­me iš krep­še­lio“, jei­gu krep­še­lio trūks­ta, sa­ko, „do­tuo­ki­te“, o apie ap­lin­kos lė­šas, ku­rios ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to, iš vi­so ne­kal­ba. At­ro­do, kad jos iš dan­gaus nu­kren­ta.

Mo­kyk­la sko­lin­ga už šil­dy­mą, o mums tvir­ti­na: „Tai jūs sko­lin­gi“. O mes lė­šų iš­lai­ky­ti tuš­tė­jan­čius mo­kyk­lų pa­sta­tus ne­tu­ri­me.

Įs­ta­ty­mas rei­ka­lau­ja, kad pa­tvir­tin­tu­me 2012–2015 me­tų mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos bend­rą­jį pla­ną. Bet si­tua­ci­ja ge­riau­siai ma­to­ma rug­sė­jį. Rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, kaip ju­dės jau jun­gia­mų mo­kyk­lų mo­ki­niai. To­dėl ma­nau, kad ne da­bar rei­kia pla­ną tvir­tin­ti, o lapk­ri­tį-gruo­dį.

Ve­dė­jos po­zi­ci­ja

– Ve­dė­ja, ko­dėl pla­nas bu­vo grin­džia­mas pra­di­nių mo­kyk­lų in­teg­ra­vi­mu į pro­gim­na­zi­jas? Ko­kia ki­ta išei­tis?

V. DAMS­KIE­NĖ: – Tu­rė­jo­me kaž­ka­da 20 tūks­tan­čių mo­ki­nių, da­bar – 14,5 tūks­tan­čio, o 2015 me­tais tu­rė­si­me tik 12,7 tūks­tan­čio.

Pra­di­nes siū­ly­ta in­teg­ruo­ti, nes jų yra daug.

Mo­ki­nių ir pie­ti­nė­je, ir cent­ri­nė­je da­ly­je (są­ly­gi­nai mies­tą da­li­ja­me – nuo ge­le­žin­ke­lio) yra maž­daug tiek pat. Bet cent­ri­nė­je da­ly­je yra 13 mo­kyk­lų, ku­rios ren­ka pra­di­nes kla­ses, o pie­ti­nė­je – 10. Cent­re yra 108 pra­di­nės kla­sės. Pie­ti­nė­je – 82, čia ma­žiau mo­kyk­lų, ma­žiau kla­sių ir ge­res­nis mo­ki­nių vi­dur­kis kla­sė­je – 22. Tai ir yra ta ri­ba, kai krep­še­lio dar už­ten­ka.

Pra­di­nes į pro­gim­na­zi­jas bu­vo nu­spręs­ta in­teg­ruo­ti pa­laips­niui įke­liant, ne iš kar­to. Ta­da ne­nu­ken­tė­tų ug­dy­mo pro­ce­sas, bū­tų tęs­ti­nu­mas.

Jei­gu ma­ži­na­me pro­gim­na­zi­jų skai­čių, rei­kia spręs­ti, ką vai­kai da­rys, kai baigs pra­di­nes. Kur eis, jei­gu už­da­ro­me pro­gim­na­zi­jas? Rei­kia svars­ty­ti, ar pro­gim­na­zi­jos ne­ga­lė­tų bū­ti tik 5–8 kla­sių? Nes neuž­ten­ka tiek pra­di­nu­kų, kad jie ga­lė­tų pa­si­skleis­ti po 20 mo­kyk­lų.

Apie 1000 pir­mo­kų kas­met atei­na į pir­mą kla­sę. Prob­le­ma – kaip juos pa­skirs­ty­si­me?

Kri­tiš­kas žvilgs­nis

– Jūs prieš be­veik dvi­de­šimt me­tų sto­vė­jo prie pra­di­nių mo­kyk­lų kū­ri­mo iš­ta­kų. Ar ši idė­ja ne­beak­tua­li?

S. TU­MĖ­NAS: – Tu­riu 1993 me­tų straips­ne­lį, ku­rį apie pra­di­nių mo­kyk­lų stei­gi­mą pa­ra­šė Vi­da Do­vi­da­vi­čie­nė, švie­ti­mo ins­pek­to­rė, ir ma­no ko­le­gė Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė. Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė iš Pran­cū­zi­jos par­si­ve­žė tas idė­jas. Ra­šo: „Be­veik vi­so­se pa­sau­lio ša­ly­se pra­di­nė mo­kyk­la eg­zis­tuo­ja at­skir­ta nuo ko­le­džų, gim­na­zi­jų, li­cė­jų“.

1993 me­tais, kai bu­vau Pe­da­go­gi­kos fa­kul­te­to de­ka­nas, įstei­gė­me pir­mą­ją eks­pe­ri­men­ti­nę pra­di­nę mo­kyk­lė­lę – Lie­po­rių. Siun­tė­me ten sa­vo ge­riau­sius ab­sol­ven­tus.

Pats stu­di­ja­vau švie­ti­mo sis­te­mą JAV. Man Ame­ri­ko­je sa­kė, kuo il­giau pra­di­nu­kai bus at­ski­rai nuo vy­res­nių­jų, tuo vė­liau jie su­si­pa­žins su nar­ko­ti­kais, žo­le, ne­si­trins bend­ruo­se ko­ri­do­riuo­se.

At­si­me­nu vie­ną vai­ke­lį ra­dau ver­kian­tį – jis pa­si­kly­dęs tuo­se ko­ri­do­riuo­se, monst­ruo­se.

Kal­ba­me apie vai­ko sau­gu­mą, vai­ko ta­pa­tu­mą – tai vi­sa­da ak­tua­lu.

Po­li­ti­kai pro­ble­mą fo­ku­suo­ja į pi­ni­gus, o vi­siš­kai eli­mi­nuo­ja­mi žmo­giš­kie­ji fak­to­riai.

Kai in­ves­tuo­ja­me į pra­mo­ni­nį par­ką – vi­si su­pran­ta, nors ne­si­gi­li­na, kiek mi­li­jo­nų po že­me už­ka­sa­me. Kai in­ves­tuo­ja­me į me­nų in­ku­ba­to­rių ar pa­ki­li­mo ta­kus – taip pat vi­siems vis­kas aiš­ku.

Čia – in­ves­tuo­ja­me į vai­ką. Tai tas pa­ts, kaip na­mo pa­ma­tai. Jei­gu pa­ma­tai blo­gi, tai ir tas na­mas bus krei­vas, pra­dės griū­ti, sie­nos ir­ti.

Tu­ri­me su­pras­ti, kad in­ves­ti­ci­jai į vai­ką rei­kia skir­ti pi­ni­gų, o di­vi­den­dai ateis po 18–20 me­tų.

Orien­tuo­ja­mės tik į for­mu­les, skai­čia­vi­mus. Bet vi­siš­kai nie­ko ne­kal­ba­ma apie tai, jog Sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to pri­de­da, jei­gu to vie­no ar dvie­jų vai­kų kla­sė­je trūks­ta.

Siū­lo ban­de­lę

– Me­re, į ką orien­tuo­ja­ma­si?

J. SAR­TAUS­KAS: – Laik­me­tis ki­toks – į tai rei­kia orien­tuo­tis. Kai vai­kų skai­čius bu­vo di­de­lis, ga­lė­jo­me kur­ti nau­jas mo­kyk­las, eks­pe­ri­men­tuo­ti ir džiaug­tis, kad ga­lė­jo­me pa­kvies­ti vai­ką į ma­žą mo­kyk­lė­lę.

Olan­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je va­ži­nė­jau po sa­vi­val­dy­bes – ma­siš­kai trūks­ta vai­kų mo­kyk­lo­se. Plaue­ne, Vo­kie­ti­jo­je, iš 8 mo­kyk­lų už­da­rė tris. Ete­ne-Le­re, Olan­di­jo­je, už­da­rė tris mo­kyk­las, nu­grio­vė ir pa­sta­tė vie­ną šiuo­lai­kiš­ką.

Mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bių sta­ty­ti nau­ją šiuo­lai­kiš­ką mo­kyk­lą – vie­no aukš­to, su sa­lė­mis, at­ski­rais įė­ji­mais.

Pas mus, jei­gu mo­kyk­lo­je yra 200 vai­kų, tai ne tik ap­lin­kos pi­ni­gai blo­gai nau­do­ja­mi, bet ir mo­ki­nio krep­še­lio ne­be­pa­kan­ka mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams, po­pa­mo­ki­niam, ne­for­ma­liam ug­dy­mui.

S. TU­MĖ­NAS: – Me­re, jūs vis apie pi­ni­gus, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad in­ves­ti­ci­ja į vai­ką ir­gi KAI­NUO­JA.

J. SAR­TAUS­KAS: – Aš to­kį pa­ly­gi­ni­mą pa­teik­siu.

Į Vil­nių rei­kia va­žiuo­ti 40 žmo­nių, pai­ma­me 42 vie­tų au­to­bu­są. Bet kai kas sa­ko, man ne­pa­tin­ka, paim­ki­me dar mik­roau­to­bu­są. Ir va­žiuo­ja­me: mik­riu­ke sė­di 6, au­to­bu­se 34 – vi­si pa­ten­kin­ti. Klau­si­mas: ar ne­ga­li­me vi­si per­sės­ti į au­to­bu­są, o iš­lai­das už mik­riu­ką in­ves­tuo­ti į ka­vą, ban­de­les? Ir nu­va­žiuo­ti ko­ky­biš­kiau?

Čia ir bus tik­ra­sis in­ves­ta­vi­mas į vai­ką, kai iš di­de­lių tuš­čių mo­kyk­lų iš­lais­vin­tas lė­šas nu­kreip­si­me į ug­dy­mą.

S. TU­MĖ­NAS: Yra dar vie­nas da­ly­kas – ne­lie­ka pa­si­rin­ki­mo. Iš tri­bū­nų kal­ba­me, kad rei­kia stip­rin­ti bend­ruo­me­nes. Cent­ro pra­di­nės bend­ruo­me­nė mū­ru sto­ja už sa­vo mo­kyk­lė­lę. Jei­gu vie­na­ša­liš­kai nu­sprę­si­me, kad jos ne­rei­kia, tai už­mu­ši­me tą pi­lie­tiš­ku­mą. Bend­ruo­me­niš­ku­mo spar­ne­lius pa­kir­si­me, nors žmo­nės tuo bu­vo pa­ti­kė­ję.

Nuo­mo­nė iš ša­lies

– Mar­kai, jūs au­gi­na­te mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus, ku­rie lan­ko Šiau­lių mo­kyk­las. Ži­no­te sa­vo ša­lies, Švei­ca­ri­jos, pa­tir­tį. Kas tei­sus šia­me gin­če?

M. RO­DU­NE­RIS: – Su­dė­tin­ga at­sa­ky­ti. Me­ras skai­čiuo­ja pa­gal var­go biu­dže­tą. Kai žiū­ri­me į jo skai­čius, tai iš tik­rų­jų mo­kyk­lų yra per daug. Ten­den­ci­ja vi­sur to­kia – lė­šos ski­ria­mos pa­gal tai, kiek mo­ki­nių yra kla­sė­je. Ne me­ras tą pro­ble­mą ga­li iš­spręs­ti. Vals­ty­bi­niu ly­giu rei­kia dau­giau in­ves­tuo­ti.

Kai žiū­riu į Lie­tu­vos mo­kyk­lų sis­te­mą, daug klau­si­mų ky­la. Bu­vo pra­dė­ta kur­ti pra­di­nes mo­kyk­las, pro­gim­na­zi­jas, gim­na­zi­jas. Bet to­je sis­te­mo­je nė­ra tik­rų­jų ug­dy­mo pa­ko­pų. Net šio­kio to­kio eli­ta­riš­ku­mo nė­ra, nors gim­na­zi­jai tai bū­tų bū­din­ga.

Lie­tu­vo­je aukš­to­sio­se mokyklose stu­di­juo­ja 80 pro­cen­tų bai­gu­sių­jų bend­ro ug­dy­mo mo­kyk­las. Kur mes juos dė­si­me?

Švei­ca­ri­jo­je po de­vin­tos kla­sės apie 70–80 pro­cen­tų mo­ki­nių išei­na į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą. To­kio­je sis­te­mo­je žmo­gus jau nuo 16–17 me­tų in­teg­ruo­ja­si į pro­fe­si­ją. Bū­tent tai pa­de­da lik­ti sa­vo ša­ly­je, nes 20 me­tų žmo­gus jau bū­na įau­gęs į ap­lin­ką.

O Lie­tu­vo­je kal­ba­me apie emig­ra­ci­ją. Bai­gęs uni­ver­si­te­tą žmo­gus, ga­li­ma sa­ky­ti, yra iš­me­ta­mas į gat­vę. Prak­tiš­kai ieš­ko dar­bo ki­to­se ša­ly­se.

Ge­ras šalt­kal­vis man daug sim­pa­tiš­kes­nis, ne­gu vos bai­gęs uni­ver­si­te­tą. Ir kas yra tas uni­ver­si­te­tas, jei­gu ten stu­di­juo­ja kiek­vie­nas?

Ir dėl mo­kyk­lų už­da­ry­mo ne nuo to rei­kia pra­dė­ti. Bent jau pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se mo­ki­nių skai­čius tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas ma­žes­nis. Mo­ky­tis kal­bų še­šių aš­tuo­nių žmo­nių gru­pė­je ir pen­kio­li­kos – vi­siš­kai skir­tin­gi da­ly­kai, Klau­si­mas, ar mes su­ra­si­me tam lė­šų? Ar ki­taip tvar­ky­si­mės?

S. TU­MĖ­NAS: – Skan­di­na­vi­ja, pa­vyz­džiui, ei­na į in­di­vi­dua­li­za­vi­mą, mes – į ni­ve­lia­vi­mą.

Kai skai­čiuo­ji tik pi­ni­gus, si­tua­ci­ja ga­li tap­ti ir to­kia: vie­nas mū­sų uni­ver­si­te­to cha­riz­ma­tiš­kas rek­to­rius stu­den­tus ra­gi­no reng­ti sta­dio­nuo­se, kvies­ti jiems dės­ty­ti ne pro­fe­so­rius, o rek­to­rius.

Ka­dan­gi me­ni­nin­kų ren­gi­mas bran­giai kai­nuo­ja, tai siū­lė prie for­te­pi­jo­no so­din­ti ke­tu­ris stu­den­tus. Te­gu vie­nas gro­ja, o ki­ti trys ste­bi ir sa­ko, ką ne­ge­rai gro­ja, – ir taip pa­ruo­ši mu­zi­kan­tus.

Jei­gu taip ir dėl mo­kyk­lų skai­čiuo­si­me: na, dar pen­kis moks­lei­vius pri­dė­ki­me, pa­di­din­ki­me jų skai­čių kla­sė­je – fi­nan­sai kles­tės. O vai­kai?

J. SAR­TAUS­KAS: – Su­tin­ku, kad pa­si­rin­ki­mas tu­ri bū­ti, spe­cia­li­zuo­tų mo­kyk­lų rei­kia, bet mo­kyk­lų tu­ri bū­ti tiek, kiek yra mo­ki­nių.

Rei­kia aiš­ku­mo

– Tė­vai gal jau da­bar tu­rė­tų ži­no­ti, kas bus rug­sė­jį? Ko­kios mo­kyk­los iš­liks, ar teks vai­kui ke­liau­ti iš mo­kyk­los į mo­kyk­lą?

M. RO­DU­NE­RIS: – Ma­no ma­žo­ji eis į pir­mą­ją kla­sę Sau­liaus Son­dec­kio kon­ser­va­to­ri­jo­je, ir mo­ky­sis ten iki 12 kla­sės. Vy­res­nie­siems te­ko iš es­mės mo­ky­tis tik vie­no­je mo­kyk­lo­je.

Man pa­čiam bu­vo nor­ma­lu, kad ei­ni iš vie­nos į ki­tą mo­kyk­lą – po penk­tos kla­sės ėjau į ki­tą, o pa­skui te­ko va­žiuo­ti į Ba­ze­lio gim­na­zi­ją.

Man at­ro­do, svar­bu, kur ir kaip yra iš­dės­ty­tos pra­di­nės mo­kyk­los. Jos tu­ri bū­ti ar­čiau na­mų – dėl vai­kų sau­gu­mo.

S. TU­MĖ­NAS: – Lie­tu­vo­je vis ne­ži­nai, kas bus. O tra­di­ci­ja, aiš­ku­mas la­bai svar­bu.

V. DAMS­KIE­NĖ: – Pa­da­rė­me ana­li­zę, kaip skir­sto­si po mo­kyk­las bū­si­mi pir­mo­kai, ir pa­ma­tė­me, kad mo­kyk­los, dėl ku­rių bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma, ma­žai ren­ka mo­ki­nių. Iš tie­sų jo­se bus ma­žiau pir­mo­kų, nei pa­vyz­džiui, jos rin­ko per­nai to­kiu pat me­tu.

S. TU­MĖ­NAS: – Tė­vai bi­jo. Šią va­sa­rą Pak­ruo­jo ra­jo­ne už­da­rė gar­saus lie­tu­vio išei­vio Bro­niaus Nai­nio pra­di­nę mo­kyk­lė­lę. Lie­pos mė­ne­sį ji dar tu­rė­jo vi­są mo­ki­nių komp­lek­tą, „juo­die­ji tech­ni­kai“ dir­bo, lei­do gan­dus, kad mo­kyk­los ne­liks, ir rug­sė­jo 1 die­ną vai­kų ne­li­ko. Tė­vai iš­si­gan­do ir su­ra­šė vai­kus į ki­tas mo­kyk­las.

– Gal val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ir no­ri to­kios pro­vo­ka­ci­jos, ti­ki­si, kad ta ar ki­ta mo­kyk­la po gan­do „na­tū­ra­liai nu­mirs“?

J. SAR­TAUS­KAS: – Nie­kas ne­leis „na­tū­ra­liai nu­mir­ti“. Yra to­kių mo­kyk­lų, kaip, pa­vyz­džiui, Me­de­ly­no – nie­kam ne­pa­kils ran­ka jos už­da­ry­ti, nes tai – mik­ro­ra­jo­no mo­kyk­la.

Bet įvar­di­jus bet ko­kią mo­kyk­lą, kils reak­ci­ja ir pa­si­prie­ši­ni­mas. Ne tai­kiai vy­ko ir tų še­šių mo­kyk­lų jun­gi­mas į tris. Vi­so­se sa­kė: „Ga­li­te už­da­ry­ti, bet tik ne mus.“

Prob­le­ma gal yra ta, kad ne­mo­ka­me pa­ro­dy­ti, kur yra tas py­ra­gas, už­da­rius mo­kyk­lą. Kad iš­lais­vin­tos lė­šos lie­ka su­jung­tai mo­kyk­lai, ug­dy­mo pro­ce­sui.

Py­ra­go da­ly­bų rei­kės pa­lauk­ti

– Bet ar da­bar jun­gia­moms mo­kyk­loms pa­lie­ka­te su­tau­py­tas lė­šas?

J. SAR­TAUS­KAS: – Ža­da­me pa­lik­ti tik po tru­pu­tį. Jei­gu tu­rė­tu­me ge­res­nę si­tua­ci­ją, iš kar­to 50 pro­cen­tų su­tau­py­tų lė­šų į su­jung­tą mo­kyk­lą nu­kreip­tu­me. Mo­kyk­la tu­rė­tų „virš­pel­nį“ ir mu­zi­kos mo­ky­to­jus ga­lė­tų sam­dy­ti ir kit­ką da­ry­ti.

V. DAMS­KIE­NĖ: – Kol jun­gi­mo pro­ce­sas vyks­ta, tų pi­ni­gų nė­ra, mo­ka­mos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

J. SAR­TAUS­KAS: – Ki­tų me­tų biu­dže­tą tvir­tin­da­mi, su­jung­toms mo­kyk­los at­riek­si­me py­ra­go da­lį ir ki­toms tą py­ra­gą pa­ro­dy­si­me.

– Ar sa­vi­val­dy­bės, mies­to at­sto­vai Sei­me ke­lia klau­si­mą, kad kla­sės ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nės?

J. SAR­TAUS­KAS: – Ke­lia. Bet Vil­niu­je yra ki­to­kia si­tua­ci­ja. Ten mo­kyk­lo­se vie­tų trūks­ta. Ma­no ke­tu­ri vai­kai gy­ve­na Vil­niu­je, tu­riu ke­tu­ris anū­kus. Duk­ra blaš­ko­si, kur ves­ti vai­ką. Rei­kė­jo iš pra­di­nės mo­kyk­los pe­rei­ti į pa­grin­di­nę – nė­ra vie­tų. Jei­gu su­ma­žin­tų kla­sė­se vie­tų skai­čių, tai Vil­niu­je rei­kė­tų daug mo­kyk­lų sta­ty­ti.

M. RO­DU­NE­RIS: – Tai rei­kia žiū­rė­ti, kad tiek daug į Vil­nių ne­si­kel­tų gy­ven­ti.

J. SAR­TAUS­KAS: – Taip, čia jau ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos rei­ka­las.

Šū­kiai lie­ka šū­kiai

S. TU­MĖ­NAS: – Me­re, esa­te so­cial­de­mok­ra­tas. Jū­sų šū­kis: svar­biau­sia – žmo­gus. Švie­ti­mo mi­nist­ras ir mi­nis­te­ri­ja iš­pa­žįs­ta ir pro­pa­guo­ja li­be­ra­liz­mo idė­jas. Jiems vis­ką le­mia pi­ni­gai. No­rė­tų­si, kad li­be­ra­lai ne­pa­mirš­tų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės. Bet apie tai jie vi­siš­kai ne­šne­ka: nei apie ins­ti­tu­ci­jos trau­ką, nei apie tė­vų ir vai­kų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes.

J. SAR­TAUS­KAS: – Jei­gu mo­ki­nių ne­ma­žė­tų, gal dau­giau ga­lė­tu­me pa­si­rin­ki­mo lais­vę dar la­biau pro­pa­guo­ti. Ki­ta ver­tus, šū­kiais daž­nai pri­si­den­gia­ma, o pro­ble­ma ne­spren­džia­ma.

– Ar ne­ga­lė­tų Šiau­liai bū­ti mo­kyk­lų per­tvar­ko­je pio­nie­rais: neuž­ten­ka krep­še­lio, bet mo­kyk­la rei­ka­lin­ga ir jai pri­de­da­ma lė­šų?

S.TU­MĖ­NAS: – Įei­tu­me, me­re, į is­to­ri­ją kaip pri­si­dė­jęs prie in­ves­ti­ci­jų į vai­kus.

S. SAR­TAUS­KAS: – To­kiu me­ru ir ža­du bū­ti – op­ti­mi­zuo­da­mas mo­kyk­lų skai­čių. Per­ves­tu­me iš­lais­vin­tus pi­ni­gus į krep­še­lį.

– Tai ko­kie yra per­tvar­kos prio­ri­te­tai – fi­nan­sų su­val­dy­mas ar vai­kas?

J.SAR­TAUS­KAS: – Ži­no­ma, vai­kas. Ne pa­sta­tai.

V. DAMS­KIE­NĖ: – Pri­ta­riu. Tiks­las – op­ti­mi­zuo­ti mo­kyk­lų skai­čių ir siek­ti ko­ky­biš­kos ap­lin­kos ir ug­dy­mo.

M. RO­DU­NE­RIS: – Va­di­na­si, rei­kia tie­siog ste­bė­ti, ar taip ir bus. Su­tau­po­mi pi­ni­gai pa­pras­tai kaž­kur dings­ta, nu­plau­kia ne ten, kur rei­kia. Bend­ruo­me­nės už­duo­tis pri­žiū­rė­ti po­li­ti­kus ir pri­min­ti: pa­ža­dė­jo­te per­kel­ti pi­ni­gus – pa­ro­dy­ki­te re­zul­ta­tus. Kont­ro­lė yra veiks­min­gas da­ly­kas. Pas­to­vu­mo lin­kė­čiai Lie­tu­vai. Tos per­tvar­kos sti­chiš­kos – ne­si­ma­to, iš kur ir į kur jos ei­na.

Rūta JANKUVIENĖ

Šiaulių kraštas