LŠSDPSC (Centro) nuostatai (2008 m.)

2011-02-17

LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRO

NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centras (toliau – Centras) yra sukurtas  paritetiniais pagrindais ir lygiateisės partnerystės principu.
 2. Centras sudarytas iš keturių nacionalinį statusą turinčių švietimo darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų – Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (KŠDPS), Lietuvos mokyrojų profesinės sąjungos (LMPS), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) bei Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ (toliau – šalys) atstovų. Po 3 kiekvienos šalies atstovus: nacionalinį statusą turinčių profesinių sąjungų pirmininkai ir vadovaujamų profesinių sąjungų nariai.
 3. Centras, siekdamas bendros profesinių sąjungų pozicijos, tarpusavio sutarimu sprendžia socialinius, ekonominius, darbo ir kitus profesinėms sąjungoms rūpinčius klausimus.
 4. Savo veikloje centras vadovaujasi šalių tolerancijos bei lygiateisiškumo principais ir šiais nuostatais.

PAGRINDINĖS CENTRO VEIKLOS FUNKCIJOS

 1. Centras atlieka šias funkcijas:

5.1.     Gindamas pedagogų reikalus, atstovaudamas teisėtiems jų intersams bei vykdydamas visuomenės informavimo politiką, derina veiksmus su kitais centro atstovais.

5.2.     Atstovaudamas profesinėms sąjungoms nacionalinėse ir tarptautinėse socialinės partnerystės bei valdžios institucijose, koordinuoja veiksmus ir formuoja vieningą centro šalių poziciją.

5.3.     Svarsto įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir LR valstybės institucijoms teikia savo pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas.

5.4.     Vykdydamas užsienio politiką ir tarptautinį bendradarbiavimą derina šalių veiksmus.

5.5.     Šalių pasiūlymu analizuoja pedagogų socialines, ekonomines bei darbo problemas ir valdžios institucijoms rekomenduoja jų sprendimo būdus.

5.6.     Organizuoja bendras akcijas.

5.7.     Kuria bendrą teigiamą švietimo darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų įvaizdį.

5.8.     Derina bendras mokymo programas ir organizuoja jų realizavimą.

 1. Centro nariai apie atliktą darbą atsiskaito juos delegavusioms šalims.

CENTRO TEISĖS

 1. Centaras turi teisę:

7.1.     Įstatymų numatyta tvarka gauti centro darbui reikalingą informaciją.

7.2.     Atsiradus poreikiui kviesti į posėdžius valdžios institucijų atstovus bei kviesti ekspertus.

7.3.     Iškilus būtinybei sudaryti dalykines komisijas, užsakyti tyrimus.

7.4.     Bendro sutarimo principu priimti sprendimus, teikti šalims išvadas bei rekomendacijas.

CENTRO POSĖDŽIAI

 1. Posėdžiui pirmininkauja ir paritetiniais pagrindais centro veiklą koordinuoja kiekvienos šalies pirmininkas arba jo deleguotas tos šalies atstovais, jei pirmininkas dėl svarbių

priežasčių negali dalyvauti posėdyje.

 1. Posėdyje dalyvauja Centro nariai ir šalių pakviesti asmenys.
 2. Centro psėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 50% + 1 centro narių, iš jų ne mažiau kaip 3 pirmininkai.
 3. Centro pasėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o iškilus būtinybei jų

dažnumas nereglamentuojamas ir kviečiami šalių sutarimu..

 1. Posėdžio pirmininkas ne vėliau kaip prieš tris dienas centro dalyvius supažindina su numatoma darbotvarke. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti keičiama arba papildoma.
 2. Posėdžiui skirtą medžiagą visiems Centro nariams galima išsiųsti paštu arba elektroniniu paštu.
 3. Šalies poziciją svarstomu klausimu posėdžiui pristato tos šalies įgaliotas asmuo.
 4. Posėdžio metu sprendimai priimami tik visišku šalių sutarimu.

CENTRO NUOSTATŲ GALIOJIMAS

 1. Centro nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo bendrame šalių Koordinavimo organų

(tarybų) posėdyje.

17.   Centro nuostatų pakeitimas arba papildymas gali mūti svarstomas Centro posėdyje vienos

arba kelių šalių reikalavimu.

Krikščioniškosios švietimo                                                                Lietuvos mokytojų

darbuotojų profesinės sąjungos                                                          profesinės sąjungos

pirmininkė                                                                                          pirmininkė

Rimutė Šileikienė                                                                            Jūratė Voloskevičienė

Lietuvos švietimo darbuotojų                                                          Lietuvos profesinės

profesinės sąjungos                                                                          sąjungos ,,Sandrauga“

pirmininkas                                                                                      pirmininkas

dr.Aleksas Bružas                                                                           Kęstutis Juknis