KT posėdyje nutarta dėl suvažiavimo, svarstyti vidaus reikalai (foto)

2012-01-09

DSC_0663y

2012-01-05  vykusioje LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdyje svarstyti ir priimti nutarimai vidinės organizacijos padėties ir suvažiavimo organizavimo klausimais. Svarbesni nutarimai: suvažiavimas vyks 2012 metų spalio 20 dieną, už nesuderinamą su LŠDPS veiklą ir organizacijos narių pašalintas V. Baltutis, patvirtinti E. Jesino darbo ir jo apmokėjimo modelis, Klaipėdos ir Telšių susivienijimų vadovai L. Juknienė ir Z. Jesinienė neteko teisių ir pareigų organizacijoje, šių susivienijimų nariai netenka galimybės naudotis LŠDPS teisininkų paslaugomis.

KT posėdžio pradžioje  dalyviai buvo informuoti apie LŠDPS KT posėdžio (2011-05-12) ir Prezidiumų nutarimų vykdymą ir kitus darbus.

Vėliau svarstyti klausimai susiję su neeiliniu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimo organizavimu. Nutarta eilinį LŠDPS VI suvažiavimą daryti 2012 metų spalio mėnesio 20 dieną. Taip pat buvo paskirstytos delegatų kvotos,  patvirtinta LŠDPS VI eilinio suvažiavimo darbotvarkė, suvažiavimo reglamentas, sudarytos darbo grupės rengti dokumentus ir sudaryti suvažiavimo komisijas.

DSC_0666yDSC_0668yDSC_0672y

DSC_0680yDSC_0693yDSC_0712y

Vėliau svarstyti organizacijos vidaus reikalai, priimtas nutarimas papildyti LŠDPS Koordinavimo tarybos reglamentą.

Iš nemalonesnių nutarimų paminėtini šie. Apsvarsčius CRK pirmininko V. Baltučio veiksmus, jo kompetenciją, LŠDPS Koordinavimo taryba konstatavo, kad LŠDPS Centrinės revizijos komisijos (CRK) pirmininkas V.Baltutis šiurkščiai pažeidė LŠDPS įstatus, atmetė vidinės demokratijos bei atstovavimo normas, pažeidinėja organizacijos narių teises.

„V.Baltutis neatlieka savo pareigų: nedalyvauja KT darbe, neužtikrina, kad reguliariai būtų pervedamas nario mokestis bendriems LŠDPS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

V.Baltutis nevykdo tiesioginių savo funkcijų, vilkina ir, kaip numatyta LŠDPS įstatuose, laiku nepristato Koordinavimo tarybai ataskaitos už 2010 metus. Neformaliai išplatintoje ataskaitoje dominuoja neobjektyvūs ir iškreipti faktai, pateikiama tendencinga ir net melaginga informacija. CRK pirmininkas V.Baltutis peržengia savo kompetencijos ribas: neturėdamas teisės ir įgaliojimų savavališkai pasirašo sutartį su audito bendrove, nesupažindinęs LŠDPS KT su ataskaita, ją platina ir teikia įvairioms institucijoms.

V.Baltutis tokiais savo veiksmais sąmoningai ar nesąmoningai žlugdo profsąjungą finansiškai, trukdo profsąjungai operatyviai spręsti problemas ir tarnauja ne profsąjungos nariams ir pedagoginei visuomenei.

Koordinavimo taryba nusprendžia už LŠDPS įstatų ir CRK nuostatų pažeidimus, už destruktyvią veiklą, kenkiančią  profsąjungos nariams ir pedagoginei visuomenei pašalinti iš LŠDPS narių gretų CRK pirmininką V.Baltutį.

Nuo Koordinavimo tarybos priimto sprendimo dienos (2012-01-05) jis nebetenka LŠDPS nario teisių, yra atleidžiamas nuo LŠDPS nario ir kitų pareigų vykdymo, netenka teisės savo veikloje, pasisakymuose ar atstovavime remtis LŠDPS vardu. Netekęs narystės V.Baltutis netenka teisės būti CRK pirmininku, CRK nariu, atitinkamai ir KT nariu. (LŠDPS įstatų 7.5.4 ir 10.4 punktai).“

Kadangi  LŠDPS pirmininko pavaduotojas Eugenijus Jesinas, būdamas LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkas, sustabdė lėšų pervedimą į organizacijos sąskaitą, buvo priimtas sprendimas dėl pavaduotojo darbo LŠDPS interesais,  pritarta LŠDPS pirmininko pasiūlytam darbo organizavimo modeliui.

LŠDPS Koordinavimo taryba konstatuoja, kad Klaipėdos miesto ir Telšių rajono susivienijimai, vadovaujami Laimos Juknienės ir Zofijos Jesinienės visus 2011 metus pažeidinėjo LŠDPS Įstatus: susivienijimų pirmininkai nedalyvavo LŠDPS Prezidiumo ir KT darbe, nepervedė nario mokesčio „bendriems LŠDPS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti“ ( Įstatų 6.3.8 p.).

KT už LŠDPS Įstatų pažeidimus LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkei Laimai Juknienei ir LŠDPS Telšių rajono pirmininkei Zofijai Jesinienei praneša, kad jos netenka teisių ir pareigų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinėje sąjungoje. Jų teisės bus atstatytos artimiausiame KT posėdyje, kai bus pašalinti LŠDPS Įstatų pažeidimai. Nuspręsta nutraukti Klaipėdos miesto ir Telšių rajono susivienijimams teisines paslaugas.

Konstatavus, kad LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimų pirmininkai nedalyvauja LŠDPS Koordinavimo taryboje, LŠDPS Prezidiumo darbe ir neprisideda prie bendrų švietimui ir jų bendruomenei problemų sprendimų, KT nusprendė pakartoti kreipimasi į Žemaitijos regioną.

LSDPS_logas-tikras