Ištuštėjusių mokyklų pastatai bus griaunami?

2012-03-26

Rug­sė­jį Šiau­liuo­se at­si­ras trys pa­sta­tai vai­duok­liai – su­jun­gus še­šias Šiau­lių mies­to mo­kyk­las į tris, ke­liaaukš­čiai pa­sta­tai liks tuš­ti. Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos ko­mi­si­jos grei­tai pra­dės da­ly­ti mo­kyk­lų tur­tą, ta­čiau ką da­ry­ti su tuš­čiais pa­sta­tais, val­džia ne­ži­no. Ar mo­kyk­lų pa­sta­tai bus nu­griau­ti? Bu­vo svars­to­ma ša­lies biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų iš­tuš­tin­tų mo­kyk­lų pa­sta­tams griau­ti, ta­čiau kal­bos li­ko kal­bo­mis. Ka­da at­si­pirks – ne­pas­kai­čiuo­ta

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­da­rė net tris ko­mi­si­jas, ku­rios už­siims mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mais. Nuo nau­jų moks­lo me­tų Dai­nų pra­di­nė bus pri­jung­ta prie Dai­nų pro­gim­na­zi­jos, Du­bi­jos pa­grin­di­nė – prie Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos, o Aukš­ta­ba­lio pra­di­nė – prie „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos.

Vie­nai pra­di­nei mo­kyk­lai per me­tus iš mies­to biu­dže­to ski­ria­ma apie 350 tūkst. Lt, tad per me­tus bus su­tau­py­ta per mi­li­jo­ną li­tų. Du­bi­jos pa­grin­di­nei mo­kyk­lai per me­tus pri­rei­kia net mi­li­jo­no li­tų. 300 moks­lei­vių ne­be­tu­rin­čiai mo­kyk­lai šil­dy­ti per mė­ne­sį ten­ka skir­ti 50-75 tūkst. Lt, ta­čiau yra mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ko­si 800 vai­kų, o jas šil­dy­ti kai­nuo­ja apie 25 tūkst. Lt.

Sie­kiant tau­py­ti mo­kyk­los jun­gia­mos, ta­čiau mies­te liks trys tuš­ti di­de­li pa­sta­tai. Koks li­ki­mas jų lau­kia? Ar sa­vi­val­dy­bė juos šil­dys, ieš­ko­da­ma nau­jų šei­mi­nin­kų, ar pa­liks be sar­gų prie­žiū­ros ir pa­sta­tus oku­puos be­na­miai?

Vi­soms trim mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­joms va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vik­to­ras Strups tei­gė, kad mies­tie­čių po­rei­kiams ža­da­ma pa­lik­ti vei­kian­čią tik ne­blo­gos būk­lės, pa­re­mon­tuo­tą Du­bi­jos mo­kyk­los spor­to sa­lę. Spor­to sa­lių mies­te trūks­ta, ja nau­do­ja­si ir ta­me mik­ro­ra­jo­ne gy­ve­nan­tys šiau­lie­čiai. Ji ir to­liau bus šil­do­ma, įren­gus at­ski­rą šil­dy­mo sis­te­mą.

Per ke­le­rius me­tus Šiau­liuo­se bus iš­tuš­tin­ti 8-9 mo­kyk­lų pa­sta­tai – tiek mo­kyk­lų ga­li bū­ti už­da­ry­ta. Ar tik­rai mo­kyk­lų už­da­ry­mas leis su­tau­py­ti? Juk rei­kės mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas mo­ky­to­jams ir ki­tiems dar­buo­to­jams. Pre­li­mi­na­riai pa­skai­čiuo­ta, kad vien dėl Du­bi­jos mo­kyk­los už­da­ry­mo rei­kės skir­ti per 300 tūkst. Lt at­lei­džia­mų­jų kom­pen­sa­ci­joms. Kas­met dar­bo ne­tek­tų apie 70 mo­ky­to­jų.

V. Strups tei­gė, kad dar ne­pas­kai­čiuo­ta, ka­da at­si­pirks mo­kyk­lų už­da­ry­mas, o dėl tuš­čių pa­sta­tų svars­to­mi ke­tu­ri va­rian­tai: par­duo­ti, iš­nuo­mo­ti, kon­ser­vuo­ti ar­ba per­duo­ti Vals­ty­bės tur­to fon­dui. Ar Vals­ty­bės tur­to fon­dui šių pa­sta­tų rei­kės? Kas ži­no. Bu­vo pla­nų iš­tuš­tin­tiems mo­kyk­lų pa­sta­tams nu­griau­ti ša­lies biu­dže­te skir­ti lė­šų, bet idė­ja li­ko idė­ja.

V. Strups sa­ko, kad toks ori­gi­na­lus po­žiū­ris tik­rai ver­tas dė­me­sio. Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja pra­kti­ka griau­ti se­nus pa­sta­tus, o vie­toj jų sta­ty­ti nau­jus ar įreng­ti par­kus, tad grio­vi­mo min­ties bi­jo­ti ne­rei­kė­tų.

Pas­ta­tai – mies­te­lių bend­ruo­me­nėms

Pri­vers­ti­nai už­da­ro­mos ir Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­los. Pa­gal pa­reng­tą pla­no pro­jek­tą nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 d. pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti Mi­cai­čių mo­kyk­lą-dar­že­lį ir Ku­žių vi­du­ri­nės mo­kyk­los Gi­lai­čių sky­rių, kur mo­ko­si tik pra­di­nu­kai.

Nuo ki­tų moks­lo me­tų Pa­ven­čių vi­du­ri­nė mo­kyk­la ne­komp­lek­tuos 11 ir 12 kla­sių – taps pa­grin­di­ne. 2013 m. du­ris tu­rė­tų už­ver­ti Ža­rė­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la. 2015 m. po­ky­čių ga­li su­lauk­ti ir Ku­žių bei Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ir pla­no pro­jek­tą jos tu­rė­tų tap­ti pa­grin­di­nė­mis, ta­čiau yra vil­čių, kad joms bus leis­ta lik­ti vi­du­ri­nė­mis su vie­na 11 ir 12 kla­se.

Kol kas at­ro­do aiš­kus tik Kur­tu­vė­nų pra­di­nės ir Rau­dė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tų li­ki­mas. Kur­tu­vė­nų pra­di­nė mo­kyk­la nuo ki­tų moks­lo me­tų taps mo­kyk­la-uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cent­ru. 2015 m. to­kiu cent­ru tu­rė­tų tap­ti ir da­bar­ti­nė Rau­dė­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

O kas įsi­kurs Mi­cai­čių mo­kyk­los-dar­že­lio, Ku­žių vi­du­ri­nės mo­kyk­los Gi­lai­čių sky­riaus, Ža­rė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­lo­s pa­sta­tuo­se?

Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo dar­bo gru­pei va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius K. Luk­šas sa­ko, kad pir­miau­sia bus ta­ria­ma­si su mies­te­lių bend­ruo­me­nė­mis, ar jiems bū­tų rei­ka­lin­gi tuš­ti pa­sta­tai. Jau da­bar aiš­ku, kad Mi­cai­čių ir Gi­lai­čių bend­ruo­me­nės mie­lai pri­tai­kys iš­tuš­tė­ju­sius pa­sta­tus sa­vo reik­mėms. Ža­rė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to li­ki­mas paaiš­kės ki­tą­met, kai mo­kyk­la bus už­da­ry­ta.

Pa­reng­tas per­tvar­kos pla­nas jau ap­tar­tas su Švie­ti­mo ko­mi­te­to na­riais, pri­sta­ty­tas mo­kyk­lų di­rek­to­riams. Aki­vaiz­du, kad pla­ną įgy­ven­din­ti ne­bus leng­va. Juk už jo – mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų gy­ve­ni­mai. Jau da­bar gal­vo­ja­ma apie mo­ki­nių ve­ži­mą į ki­tas mo­kyk­las, ieš­ko­ma dar­bo jo ne­tek­sian­tiems pe­da­go­gams.

Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

Šiauliai plius