Gabių vaikų ugdymo sistemai kurti – 2,5 mln. litų

2011-04-07

Pagal Lietuvoje pradedamą kurti gabių vaikų ugdymo sistemą mokslininkų ir mokytojų komanda kartu parengs gabius vaikus ugdantiems mokytojams reikalingas metodikas, kvalifikacijos tobulinimo programą.
Taip pat bus rengiami seminarai, konsultacijos, psichologai mokys pedagogus, kaip kuo anksčiau atpažinti gabius vaikus, kryptingai juos lavinti.

Visa tai numatyta trijuose projektuose, kurie laimėjo Europos Sąjungos paramos konkursą. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu šiems projektams skiriamas maksimalus galimas finansavimas – 2,5 mln. litų, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagal vieną šių projektų, kurį parengė Nacionalinė moksleivių akademija, šešerius metus sėkmingai ugdanti gabius vaikus, numatyta sukurti tokių mokinių ugdymo metodų sistemą bei jos taikymo priemones per aštuonių dalykinių sričių pamokas. Projekto „Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje” metu sukurta nauja metodika bus praktiškai įdiegta mokyklose, kurios yra Nacionalinės moksleivių akademijos partnerės.

„Neretai išskirtinai gabūs, imlūs ar daugiau mokantys vaikai pradinėse klasėse ima nuobodžiauti ir taip pamažu nusivilia mokymusi. Būtent pirmaisiais mokslo metais dažnai „išblėsta” vaikų gabumai. Dėl to kuriant ir įdiegiant gabių vaikų ugdymo sistemą didelis dėmesys bus skiriamas pradinėms klasėms”, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) parengė projektą „Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas”. Bendra VDU mokslininkų bei partnerių pedagogų komanda sukurs keturis metodo modulius po 20 pamokų. Mokytojams bus pateikta visa darbui ir mokinio ugdymuisi reikalinga taikomoji medžiaga. Ugdymo metodas 7 mėnesius bus išbandomas mokyklose. Be to, mokslininkai parengs kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams, pagal kurią bus apmokyta 100 pedagogų – bent po vieną iš kiekvieno šalies rajono. Šie pedagogai sudarys gabių vaikų pradinio ugdymo ekspertų tinklą visoje Lietuvoje. Gabių vaikų ugdymui skirtame interneto portale mokytojai galės pasikeisti patirtimi, virtualiai bendrauti.

Gabiųjų ugdymo centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus pedagoginiu universitetu bei 10 Lietuvos mokyklų, parengė projektą „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose”. Pradinukų mokytojams psichologai padės atpažinti ir įvertinti gabius vaikus. Mokytojai bus mokomi, kaip ugdyti gabiuosius, per pamokas taikant kūrybiškumo, socialinių įgūdžių ugdymo metodus, kitų šalių patirtį. Numatoma išleisti metodinę priemonę su priedais, kurią sudarys teorija ir praktiniai darbo su gabiais vaikais metodai matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamokose nuo 1-os iki 4-os klasės. Projektas aprėps ne tik miestų (Vilniaus, Kauno), bet ir rajonų (Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio) mokyklas.

Gabūs vaikai, pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo apibrėžimą, – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų; juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas (individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. Todėl gabūs vaikai turi specialių poreikių ir yra priskiriami socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupei.

Respublika