Žemaitijos mitingas Klaipėdoje 2009.09.11 (FOTO)

2010-12-21

6

 

Tapo akivaizdu, kad ekonominė krizė palies 2007-2008 m. mokytojų streikų iškovojimus. Vyriausybė ir Švietimo ir mokslo ministerija vangiai reagavo į LŠDPS raginimus derybų keliu svarstyti švietimo sistemos finansavimo klausimus. Klaipėdoje vyko pirmoji protesto akcija, bandant atkreipti visuomenės ir valdžios isntitucijų dėmesį į mokytojų problemas ir jų sprendimo būdus derybų keliu. Šio mitingo tąsa – protesto akcijos spalio 1 prie ŠMM, spalio 20 prie Vyriausybės. Akcijos Klaipėdoje palaikyti buvo nuvykę A.Bružas, Vilniaus m. susivienijimo atstovai. Dalyvavo ŠMM atstovas – patarėjas A.Lakštauskas. Protestavo apie 400 žmonių.

724

 

 

58

Mitinge buvo reikalaujama ŠMM atsižvelgti į prezidiumo reikalavimus atšaukti LR Vyriausybės ir ŠMM priimtus nutarimus dėl darbo užmokesčio mažinimo pedagogams per MK (mokinio krepšelį), moksleivių skaičiaus didinimo klasėje ir DU koeficiento mažinimo ir pasirašyti trišalį LŠSDPSC, Vyriausybės  ir  ŠMM susitarimą dėl ilgalaikės darbo užmokesčio programos stabdymo.

Protesto akcijos išvakarėse, ketvirtadienį ( rugsėjo 10 dieną), su KŠDPS atstovais buvo susitikęs, darbiniu vizitu  uostamiestyje lankęsis ŠMM ministras G.Steponavičius. Įvyko neformalus , neturėjęs įtakos mokytojų apsisprendimui, apsikeitimas nuomonėmis.

Mitingo dalyviai priėmė rezoliuciją bei čia pat įteikė ministerijos atstovui. Joje buvo reikalaujama atšaukti diskriminacinius sprendimus, sumažinančius pedagogų darbo krūvius; nedidinti mokinių skaičiaus klasėse, mobiliose grupėse ir mokyklose; teisiškai, Vyriausybės lygmeniu įforminti ilgalaikės darbo užmokesčio programos vykdymo nukėlimą į 2011 m; pradėti įgyvendinti Seimo rezoliuciją dėl švietimo politikos bei švietimo darbuotojų profsąjungų forumų ir konferencijų nutarimus; nedelsiant pradėti konstruktyvų dialogą su Lietuvos švietimo sferos darbuotojų profesinių sąjungų centro atstovais.

 

R E Z O L I U C I J A

K L A I P Ė D A
2009 -09 – 11

     2009 m. rugsėjo 11d. mitingo dalyviai, įvertinę dabartinę situaciją šalies švietimo sistemoje ir LR ŠMM bei jos vadovų sprendimus, darančius žalingą įtaką ugdomajam procesui ir pedagogų socialinėms-ekonominėms garantijoms, ieškant išeities iš susidariusios krizinės situacijos Lietuvos švietime, vadovaudamiesi socialinio teisingumo bei sąžiningumo principais, pripažindami, kad švietimo politika – prioritetinė vidaus politikos dalis, o socialinis dialogas – neatsiejamas demokratijos garantas, padedantis išvengti socialinės įtampos ir konfrontacijos, konstatuoja ,kad LR ŠMM vadovai savo neatsakingais veiksmais, nesuderintais su socialiniais partneriais – Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profsąjungų centro atstovais, padarė didelę žalą ne tik pedagogų statusui visuomenėję, bet ir visai švietimo bendruomenei. Vengdami konstruktyvaus socialinio dialogo savo vienašališkais sprendimais valdininkai padidino įtampą santykiuose su švietimo bendruomene ir išprovokavo konfliktą su darbuotojų atstovais. Siekiant išvengti socialinės įtampos ir bręstančių konfliktų mitingo dalyviai nutaria reikalauti :

 

         1. Atšaukti diskriminacinius pedagogų atžvilgiu sprendimus, sumažinančius jų darbo krūvius;
         2. Nedidinti mokinių skaičiaus klasėse, mobiliose grupėse, mokyklose, nes tai neigiamai atsiliepia ugdomajam procesui ir jo kokybei;
        3. Teisiškai vyriausybiniu lygmeniu įforminti Ilgalaikės darbo užmokesčio programos vykdymo nukėlimą į 2011 m.;
        4. Pradėti įgyvendinti LR Seimo Rezoliuciją 2006-06-15 „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“, LR Seimo ir LŠSDPS Centro Forumo 2009-06-22 bei LŠDPS Konferencijų nutarimus;
        5. Nedelsiant pradėti konstruktyvų dialogą su LŠSD PS Centro atstovais, vykdant 2002-02-19 pasirašytą Susitarimą.
 
                 Priešingu atveju, neįvykdžius išvardytų reikalavimų, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos pasilieka sau veiksmų laisvę LR Įstatymų ribose, o visą atsakomybę dėl konflikto inspiravimo privalės prisiimti LR Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai.