Žemaitijos forumas 2011-01-21 (FOTO)

2011-01-25

k7

2011m. sausio 21d. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje įvyko LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumas „Lietuvos švietimo problemos 2011m.”. Į forumą atvyko: E. Jesinas – LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regiono pirmininkas, V.Baltraitienė – LR Seimo pirmininko pavaduotoja, seimo nariai: V. Bukauskas, E. Jurkevičius, P.Gražulis, G. Steponavičius – ŠMM ministras.

Taip pat dalyvavo: Audronė Razmantienė – ŠMM Švietimo organizavimo skyriaus specialistė, Jolita Mackevičienė – ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus specialistė,  Saulė Vingelienė – Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus vedėja, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento atstovai,  savivaldybių vicemerai, administracijos direktoriai, švietimo skyrių vedėjai, jų pavaduotojai, švietimo įstaigų vadovai.

k8k10k22k44klap3

Vertindami padėtį švietimo sistemoje, forumo dalyviai nurodė daug trūkumų ŠMM veikloje. Daug kritikos žodžių išsakyta dėl ŠMM bendradarbiavimo su profsąjunga: susitarimai nepasirašomi, vilkinami. Net LR Seimo vicepirmininkė V. Baltraitienė pastebėjo, kad jau kelinti metai kalbama vis apie tą patį, vadinasi, apsiribojama tik pažadais. Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius pristatė švietimo aktualijas. Išgirdome, kad laukia daug naujovių: švietimo priežiūros kaita, programų  atnaujinimas, rengiama neformaliojo ugdymo finansinė pertvarka ir t.t.

Pedagogai kalbėjo, kad MK skaičiavimo metodika netobula: pagal ją nenumatyta lėšų išeitinėms kompensacijoms išmokėti, neskiriama lėšų papildomoms darbo vietoms kurti. Daug kalbėta ir apie sutaupytų lėšų panaudojimą ne ugdymo tikslams, apie NEC darbo trūkumus, priverstinę mokyklų akreditaciją ir išorės auditą, viešųjų įstaigų finansavimą iš MK. Į esminį klausimą „Ką gero davė švietimo tinklo pertvarka?” taip ir nesulaukėme atsakymo.

Ypač skaudus klausimas pedagogams – jų teisės ir pareigos. Ši problema neatsiejama nuo moksleivių teisių ir pareigų. Konstatuota, kad jau seniai vyrauja disbalansas, bet kaip šmaikščiai pastebėjo vienas pedagogas, mūsų nuomonė patenka tik į dangaus kanceliariją.

Forumas priėmė rezoliuciją.

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ŽEMAITIJOS REGIONO SUSIVIENIJIMO

FORUMAS „ŠVIETIMO SISTEMOS PROBLEMOS 2011m“

Klaipėda

2011 – 01 – 21

REZOLIUCIJA

 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijmo forumo „Švietimo sistemos problemos 2011m.“ dalyviai konstatuoja, kad vienas iš demokratinių šalių efektyvaus valdymo principų yra piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą, siekiant dialogo ir bendradarbiavimo su piliečiais bei skatinant jų dalyvavimą valstybės valdyme. Įvertinę padėtį švietimo sistemoje, konferencijos dalyviai pastebi nemažai trūkumų MK metodikoje, mokyklų tinklo pertvarkoje, mokytojų ir mokinių teisių bei pareigų santykiuose ir siūlo:

1.      Keisti švietimo įstaigų finansavimą pagal tikslinį modelį, atsižvelgiant į mokinių skaičių švietimo įstaigoje.

2.       Sutaupytas lėšas dėl mokinių skaičiaus mažėjimo ir racionalaus jų panaudojimo palikti švietimo sistemoje naujų darbo vietų kūrimui bei pedagogų socialinėms garantijoms užtikrinti.

3.      Ikimokyklinio ugdymo įstaigose sutaupytas lėšas dėl laikino ugdytinių nebuvimo palikti l/d ir leisti panaudoti, tarybai pritarus, reikalingo ugdymo procesui inventoriaus įsigijimui.

4.      Peržiūrėti darbo aprašą, reglamentuojant 18 – kos valandų pedagoginę normą, patikslinant papildomų darbų bei valandų  skaičių ir keisti dabartinę pedagogų darbo apmokėjimo tvarką.

5.      Atnaujintos vidurinio ugdymo programos neturi mažinti ugdymo plane numatytų valandų skaičiaus.

6.      Išlaikyti specialiųjų ir meno mokyklų statusą, užtikrinant šių mokyklų finansavimą, pasikeitus įstaigos pavaldumui.

7.      Griežtai reglamentuoti NEC egzaminų vykdymo, darbų taisymo funkcijas bei apmokėjimą už vykdomą veiklą ir skirti papildomą finansavimą už šių darbų vykdymą savivaldybėse.

8.      Reglamentuoti švietimo įstaigų vadovų darbo kadenciją, taikant rotacijos principą bei keisti jų skyrimo tvarką, didinant ŠMM įtaką bei atsakomybę dėl vadovų savarankiškumo ir kompetencijos.

9.      Taupant švietimo sistemos lėšas naikinti viešąsias įstaigas prie ŠMM.

10.  Atsisakyti prievartinės mokyklų akreditacijos ir išorės audito, kurie nulemia mokyklos tipą ir mažina pasitikėjimą pedagogais.

11.  Įvertinus dabartinę demografinę situaciją ir emigracijos mąstus šalyje, siekiant išlaikyti darbo vietas, mažinti mokinių skaičių klasėse ir mobiliose grupėse, pagrindžiant šiuos pokyčius teisės aktais ir realiu finansavimu bei atsisakyti mokinių migracijos atsiskaitymo, kaip neefektyvaus ir netikslingo.

12.  Siekiant geresnės ugdymo kokybės, motyvacijos ir saugumo mokykloje, panaikinti mokytojų bei mokinių teisių ir pareigų dabartinį disbalansą, didinant tėvų ir mokinių atsakomybę. Peržiūrėti dabartinę idiografinę vertinimo sistemą, trukdančią kokybiškai žinių bazei bei tinkamoms elgesio normoms.

13.  Realiai išnagrinėti bei įvertinti ankstesnes rezoliucijas bei siūlymus naujo Švietimo įstatymo redakcijai, kurias priėmė LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas.

14.  Pritarti LR Seimo pirmininko pavaduotojos Virginijos Baltraitienės siūlymui mokytojus išleisti į pensiją, sulaukusiems 55m. ir turintiems 30m. darbo stažą, mokant ne mažesnę, kaip 60% buvusio tarnybinio atlyginimo, dydžio pensiją.

15.  Siekiant skaidrumo, demokratiškumo socialiniame dialoge su profesine sąjunga santykius grįsti abipusės pagarbos, teisingumo ir paritetinio bendradarbiavimo princpais, derinant teisės aktų bei būsimų sprendimų projektus.

Jei ŠMM vadovai konstruktyviai neįvertins mūsų reikalavimų iki 2011m. vasario15d., LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas pasilieka teisę pareikšti nepasitikėjimą LR ŠMM Ministro vykdoma švietimo politika.

Forumo dalyvių vardu

LŠDPS pirmininko pavaduotojas,

Žemaitijos regiono pirmininkas