Elektroninį dienyną naudoja jau pusė visų vidurinių ir pagrindinių mokyklų

2012-03-07

da4eb25289e0975b5fc4564f63065cd1_px250

Praėjusiais metais sparčiai daugėjo  mokyklų, pradėjusių taikyti elektroninius dienynus. Mokinių  ugdymo apskaitą tokiu būdu tvarko per pusę tūkstančio mokyklų. Elektroninio dienyno, kaip ir anksčiau įprasto popierinio dienyno, pagrindinė funkcija – kaupti duomenis apie mokinių mokymosi pasiekimus: fiksuoti pažymius, lankomumą, pamokų turinį.  Tačiau dabar mokinių tėvai kasdien gali stebėti vaiko lankomumą, pažangumą, mokyklos administracijos, klasės vadovo informaciją ir pranešimus. Mokytojams sumažėja darbo krūvis ir popierizmas – nebereikia tikrinti ir pildyti pasiekimų knygelių,  greičiau galima  paruošti klasės ataskaitas ir t.t.

„Mokytojai jau įvertino elektroninio  dienyno privalumus, nes gali glaudžiau bendrauti su tėvais, pateikti jiems daugiau informacijos apie vaikų ugdymą. Tačiau dienynas neturi tapti tik popierinio dokumento pakaitalu, kuriame fiksuojami vien mokinių pasiekimai ir perteikiama informacija tėvams, reikia plačiau išnaudoti elektroninio dienyno galimybes“,- sako švietimo ir mokslo  viceministras Vaidas Bacys.

Elektroninis dienynas nëra privalomas. Paèios mokyklos priimà sprendimà dël tokio dienyno  naudojimo ir paslaugos teikëjo – gamintojo. Sudarydamos sutartá su elektroninio dienyno gamintoju, mokyklos numato ir dienyno  naudojimo sàlygas, viena ið jø – paslaugos kaina. Vienø gamintojø dienynai yra nemokami, o kiti yra nustatæ tam tikrà mokestá.

Jei mokykla sudaro sutartá su elektroninio dienyno gamintoju, kurio paslauga mokama, ji gali tam skirti mokinio krepðelyje numatytas  lëðas.  Mokiniui per metus skiriama 20 Lt informacinëms ir komunikacinëms technologijoms diegti ir naudoti, taip pat ir elektroniniams dienynams tvarkyti. Paþymius, pamokos turiná, pamokø lankomumà mokiniø tëvai ið elektroninio dienyno suþino nemokamai. Tëvø pageidavimu galima teikti papildomas paslaugas, pvz., SMS þinutes, taèiau uþ jas reikia susimokëti.

Švietimo ir mokslo ministerija atkreipia dėmesį, kad mokykla privalo tėvus informuoti apie mokinių mokymosi pasiekimus. Jei šeima  neturi prieigos prie elektroninio dienyno, tai mokykla privalo informuoti kitais būdais, pvz.,  atspausdinti pasiekimų įvertinimų suvestines ir įteikti jas tėvams.

„Elektroninių dienynų teikiami privalumai skatina mokytojus aktyviau taikyti informacines komunikacines technologijas kitose mokyklos gyvenimo srityse, – sako Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis. – Planuojama, kad greitu laiku mokiniai skaitys elektroninius vadovėlius, užduotis  atliks virtualioje aplinkoje ir t.t.

balsas