Drausminės nuobaudos skyrimas

2016-05-04

LSDPS_logas-tikras

 Darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui, tai pat skatinant už gerą darbą. Pažeidusiems darbo drausmę darbuotojams gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės.

Drausminė nuobauda turi būti skiriama laikantis tam tikros tvarkos. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas. Privalomi drausminės atsakomybės pagrindai: 1. konkretūs darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas; 2. žalingi padariniai; 3. priežastinis darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir žalingų padarinių ryšys; 4. darbuotojo kaltė. Nesant bent vienos minėtos sąlygos, taikyti drausminės atsakomybės negalima. Pareiga įrodyti buvus drausminės atsakomybės sąlygas tenka darbdaviui.

DK detalizuoja ir pačią drausminės nuobaudos skyrimo tvarką. 240 straipsnis įtvirtina tam tikras stadijas: visų pirma, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei darbuotojas dėl įvairių priežasčių atsisako rašyti pasiaiškinimą, tuomet, toks jo atsisakymas įforminamas atitinkamu aktu ir tuomet nuobauda gali būti skiriama ir be darbuotojo pasiaiškinimo (tokiais atvejais faktą, kad darbdavys tinkamai pasiūlė darbuotojui pasiaiškinti, turėtų įrodyti pats darbdavys). Jei per darbdavio (administracijos) nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, tuomet drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo; ir tik tada (po pasiaiškinimo arba jo nepateikimo) darbdavio arba administracijos įsakymu skiriama drausminė nuobauda ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai (DK 240 str.).

Įstatymų numatytais atvejais darbdavys gali būti įpareigotas gauti išankstinį atitinkamo organo sutikimą. Pvz. Profesinės sąjungos atstovaujamojo renkamojo organo nariui skiriant drausminę nuobaudą, reikalinga gauti to organo sutikimą.