Direktorės ir mokytojo byloje liudija net mokiniai

2012-02-15

teismas

Šiau­lių ra­jo­no Ža­rė­nų kai­mas lau­kia, kuo baig­sis dar vie­nas kai­mo mo­kyk­los di­rek­to­rės Da­nu­tės Puš­čie­nės teis­mas. Šį­kart 66-erių di­rek­to­rė tei­sia­si su sa­vo dar­buo­to­ju – mo­ky­to­ju – dėl su­ža­lo­ji­mo. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ža­da aiš­kin­tis, ko­dėl į by­lą įtrauk­ti ir mo­ki­niai. Eis­mo įvy­kis prie mo­kyk­los

Ža­rė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los geog­ra­fi­jos ir fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jas Vid­man­tas Na­ru­ta­vi­čius „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad per­nai ge­gu­žės 3-ąją sa­vo au­to­mo­bi­liu at­ve­žė mo­kyk­los di­rek­to­rę D. Puš­čie­nę į mo­kyk­lą. Di­rek­to­rę jam daž­nai tek­da­vę ve­žio­ti.

Iš­li­pu­si iš au­to­mo­bi­lio di­rek­to­rė su­sto­ju­si šnek­te­lė­ti su mo­ki­niais. Mo­ky­to­jas pri­pa­žįs­ta, kad va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, au­to­mo­bi­lio ra­tu kliu­dė di­rek­to­rės ran­ki­nę ir jos ke­lį. V. Na­ru­ta­vi­čius ti­ki­na iš kar­to pa­siū­lęs D. Puš­čie­nei ne­del­siant va­žiuo­ti pas gy­dy­to­jus, ta­čiau di­rek­to­rė pa­pra­šiu­si vež­ti ją na­mo. Taip V. Na­ru­ta­vi­čius pa­si­trau­kė iš įvy­kio vie­tos.

Mo­ky­to­jas pa­sa­ko­jo, kad bu­vo įpra­tęs per dau­ge­lį bend­ra­vi­mo me­tų be­są­ly­giš­kai pa­klus­ti di­rek­to­rei.

Tai­kos ne­bu­vo

D. Puš­čie­nė krei­pė­si į gy­dy­to­jus. Po pu­sant­ro mė­ne­sio, bir­že­lio 17-ąją, D. Puš­čie­nė pa­ra­šė po­li­ci­jai pa­reiš­ki­mą dėl su­ža­lo­ji­mo.

V. Na­ru­ta­vi­čius krei­pė­si ad­vo­ka­tės pa­gal­bos. Su­si­pa­ži­nu­si su by­la jo ad­vo­ka­tė Ri­ta Roš­čen­ko­vie­nė pa­siū­lė ša­lims su­si­tai­ky­ti.

„Bu­vau tik­ra, kad dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų ar­ti­mai bend­ra­vę žmo­nės tik­rai su­si­tai­kys“, – pri­si­mi­nė V. Na­ru­ta­vi­čiaus ad­vo­ka­tė Ri­ta Roš­čen­ko­vie­nė. Nes mo­ky­to­jas ne­gin­či­ja nei įvy­kio, nei su­mų, ku­rių pra­šo­ma at­ly­gin­ti ža­lą.

Su­si­tai­ky­ti ne­pa­vy­ko. Dėl bau­džia­mo­sios by­los 53-ejų me­tų V. Na­ru­ta­vi­čius ga­li ne­tek­ti ga­li­my­bės dirb­ti mo­ky­to­ju. Jis juo dir­ba 29-eris me­tus.

Ieš­ki­nys – de­šim­tys tūks­tan­čių ir dar vie­na by­la

Ad­vo­ka­tės tei­gi­mu, D. Puš­čie­nė, ku­riai eis­mo įvy­kio me­tu ski­lo ke­lio są­na­rys, gy­dė­si ke­tu­ris mė­ne­sius, to­dėl vien „Sod­ros“ ir Li­go­nių ka­sos iš­lai­dų V. Na­ru­ta­vi­čiui pri­skai­čiuo­ta pa­deng­ti be­veik 17,5 tūks­tan­čio li­tų.

Ne­tur­ti­nę ža­lą D. Puš­čie­nė yra įver­ti­nu­si per 8 tūks­tan­čiais li­tų. Dar V. Na­ru­ta­vi­čius tu­rės pa­deng­ti ir drau­di­mo iš­lai­das, ma­no­ma, iki 10 tūks­tan­čių li­tų.

„Šiau­lių kraš­tui“ lan­kan­tis Ža­rė­nuo­se, paaiš­kė­jo, kad iš V. Na­ru­ta­vi­čiaus rei­ka­lau­ja­ma pa­deng­ti ir są­na­rio kei­ti­mo ope­ra­ci­jos iš­lai­das. D. Puš­čie­nė ti­ki­no, kad bū­tent po su­ža­lo­ji­mo jai ten­ka keis­ti ke­lio są­na­rį.

Be to, V. Na­ru­ta­vi­čiui iš­kel­ta ir ant­ro­ji bau­džia­mo­ji by­la – dėl po­vei­kio liu­dy­to­jams. V. Na­ru­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, jis di­rek­to­rės ka­bi­ne­te su­si­žo­džia­vęs su ki­ta mo­ky­to­ja: pa­sa­kęs ne­si­kiš­ti jai, nes su­si­tiks teis­me. Bau­džia­mo­ji by­la bu­vo iš­kel­ta ne­tru­kus.

Po­zi­ci­ja

Mo­kyk­los di­rek­to­rė D. Puš­čie­nė iš pra­džių at­si­sa­kė su „Šiau­lių kraš­tu“ kal­bė­ti apie by­lą. Vė­liau su­si­grau­di­no: esą pa­ts mo­ky­to­jas ne­no­rė­jęs su ja tai­ky­tis.

D. Puš­čie­nė ti­ki­no, kad ke­lio kau­lo ski­li­mo komp­li­ka­ci­jos jai grė­sė mir­ti­mi.

„Aš gi­miau iš ant­ro kar­to. O man leng­va? Jis pa­ts to no­rė­jo! Su­žei­dė ma­ne. Ke­tu­ris mė­ne­sius gu­lė­jau ant lo­vos. Toks bu­vo skaus­mas, kad aš ne­sio­rien­ta­vau. Nub­loš­kė ant že­mės, vi­sa šla­pia. Gal­vo­jau, kad gal tik su­tren­ki­mas ir pa­pra­šiau, kad ma­ne par­vež­tų na­mo“, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo D. Puš­čie­nė.

Liu­di­ja ir mo­ki­niai

Į teis­mo pro­ce­są įtrauk­ti ir Ža­rė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Jų liu­di­ji­mai yra už­ra­šy­ti, ta­čiau vai­kai vis tiek bu­vo ve­ža­mi liu­dy­ti į teis­mą. Praė­ju­sią sa­vai­tę teis­me tu­rė­jo vyk­ti dar vie­nas dvie­jų de­šim­to­kų liu­di­ji­mas.

„Bai­su, kai iš ry­to aš mo­ki­nių aky­se esu da­ro­mas „žu­li­ku“, o die­ną aš jiems dės­tau pa­mo­kas. Vai­kai pa­klūs­ta, nes jiems rei­kės lai­ky­ti eg­za­mi­nus“, – ap­gai­les­ta­vo dėl si­tua­ci­jos mo­ky­to­jas V. Na­ru­ta­vi­čius.

„Di­rek­to­rė ši­taip ne­ga­li da­ry­ti“

Šiau­lių ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Luk­šas nu­ste­bo su­ži­no­jęs, kad di­rek­to­rės ir mo­ky­to­jo teis­me da­ly­vau­ja, liu­di­ja mo­ki­niai.

„Jei­gu taip yra iš tik­rų­jų – ne­nor­ma­lu, – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. – Ver­ti­nu la­bai nei­gia­mai. Jei­gu in­for­ma­ci­ja, kad vai­kai da­ly­vau­ja teis­me, pa­si­tvir­tins, bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri tirs. Di­rek­to­rė ši­taip ne­ga­li da­ry­ti. Kaip žmo­gus aš ne­sup­ran­tu, kai di­rek­to­rė by­li­nė­ja­si su mo­ky­to­ju, bet kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius aš ne­ga­liu jai įsa­ky­ti ne­si­by­li­nė­ti.“

Jo nuo­mo­ne, jei­gu di­rek­to­rė su mo­ky­to­ju by­li­nė­ja­si, „kaž­kas yra ne­ge­rai su pa­čiais žmo­nė­mis“.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius K. Luk­šas tvir­ti­no, kad su D. Puš­čie­ne su­tar­ta, kad šie moks­lo me­tai jai pa­sku­ti­niai di­rek­to­rės kė­dė­je. Di­rek­to­riau­ti jai te­kę nuo 1969 me­tų.

Bu­vo teis­mų ir anks­čiau

„Aš iš kai­mo jau, be­rods, penk­tas ar šeš­tas žmo­gus, be­si­by­li­nė­jan­tis su di­rek­to­re“, – tvir­ti­no mo­ky­to­jas V. Na­ru­ta­vi­čius.

Ža­rė­nų kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Kreiš­mon­tas maž­daug prieš pen­ke­ris me­tus taip pat teis­me su­si­ti­ko su D. Puš­čie­ne: po konf­lik­to san­dė­liu­ke vy­ras bu­vo ap­kal­tin­tas mo­kyk­los di­rek­to­rės su­ža­lo­ji­mu. Esą V. Kreiš­mon­tas su­mu­šęs jai žas­tą ir al­kū­nę.

„Me­di­ci­nos eks­per­tai nu­sta­to, kad su­muš­tas žas­tas ir al­kū­nė. O iš ki­tų gy­dy­to­jų pri­sta­to po­pie­rius, kad gy­dė­si al­kū­nę ir dil­bį. Už neaiš­ku, ku­rios vie­tos su­ža­lo­ji­mą, ji iš ma­nęs rei­ka­la­vo pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų“, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo V. Kreiš­mon­tas. Teis­mas V. Kreiš­mon­tą iš­tei­si­no.

Įta­kin­gi ry­šiai

Tai, kad di­rek­to­rė tu­ri pa­tir­ties by­li­nė­tis, ža­rė­niš­kių nuo­mo­ne, su­si­ję su įta­kin­gais ry­šiais: jos duk­ra Dai­va Alech­na­vi­čie­nė dir­ba pro­ku­ro­re Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, o žen­tas Lai­mu­tis – Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jas.

D. Alech­na­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no jo­kios įta­kos dėl ma­mos ne­da­ran­ti. „Aš nie­kaip ki­taip, nei tei­si­ne pra­sme, ši­tų da­ly­kų ne­ver­ti­nu ir ne­ga­liu ver­tin­ti, – sa­kė D. Puš­čie­nės duk­ra. – Ži­nau, kad ma­ma la­bai stip­riai yra nu­ken­tė­ju­si, la­bai sun­kiai vaikš­to. La­bai gai­la, kad tai at­si­ti­ko su ko­le­ga, su ku­riuo rei­kia ir dirb­ti, ir ma­ty­tis.“

Kai­mas jau­čia nuo­skau­dų

Bu­vu­sios Ža­rė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los dar­buo­to­jos „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad di­rek­to­rė draus­da­vo va­ly­to­joms bend­rau­ti su mo­ky­to­jais, nors jie ir yra kai­my­nai. „At­sis­to­jai ko­ri­do­riaus ga­le ir sto­vėk su šluo­ta“, – mo­kyk­lo­je bu­vu­sią at­mos­fe­rą pri­si­me­na vie­na va­ly­to­ja.

Ki­ta bu­vu­si dar­buo­to­ja pa­sa­ko­jo išė­ju­si iš mo­kyk­los dėl di­rek­to­rės dar­bo me­to­dų.

„Tė­vai bi­jo liu­dy­ti prieš di­rek­to­rę, nes vai­kai lan­ko mo­kyk­lą. Kai­mas bi­jo“, – sa­kė bu­vu­sios dar­buo­to­jos.

Ža­rė­nų žmo­nės dar ne­pa­mir­šo fak­to, kaip di­rek­to­rė D. Puš­čie­nė iš mo­kyk­los iš­kraus­tė bib­lio­te­ką, kurioje dirbo da­bar jau švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­nas Bu­dzins­kas. Nors, žmo­nių nuo­mo­ne, ge­res­nės vie­tos bib­lio­te­kai kaip mo­kyk­la ne­bu­vę.

Rita ŽADEIKYTĖ

Šiaulių kraštas