Darbo stažas ir reorganizacija

2012-02-21

 

Reorganizuojant ugdymo įstaigas kyla klausimų dėl darbo santykių ir stažo tęstinumo.Darbo stažas gali būti stažas tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, į kurį įskaičiuojamas laikas, dirbtas toje darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies darbo stažą. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, jų sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos, organizacijos darbo stažui tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje įtakos neturi. DK 138 str. įtvirtina darbo santykių tęstinumą reorganizu ojant įmones, įstaigas, organizacijas: įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.

Reorganizuojant įmonę darbo santykiai su darbuotojais tęsiasi, darbuotojai tęsia darbą po reorganizacijos liekančiame veikti juridiniame asmenyje. Pats reorganizacijos faktas negali būti teisėtas pagrindas atleisti darbuotojus iš jų užimamų pareigų. Tik tuo atveju, jei pats juridinis asmuo priima sprendimą dėl struktūrinių pertvarkymų ir naikinamos kai kurių darbuotojų darbo vietos, darbuotojai įspėjami ir atleidžiami pagal DK 129 str., laikantis DK 130 str. nustatytos tvarkos bei išmokant išeitinę išmoką, kurios dydis priklauso nuo darbuotojo nepertraukiamojo stažo toje įmonėje.

Pažymėtina, jog vien tik pats įmonės, įstaigos ir organizacijos reorganizacijos faktas negali būti teisėtas pagrindas atleisti darbuotojus iš jų užimamų pareigų, todėl reorganizuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams darbo sutartyse turėtų būti įforminamas darbo santykių tęstinumas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuriai pereina reorganizuotų juridinių asmenų teisės, pareigos ir turtas.

Tam tikrų darbo stažo skaičiavimo tvarkos taisyklių numato ir Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldy­bių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašas. Jo 6.1 p. nustato, jog į darbo stažą įskaitomas laikas dirbtas toje darbovietėje; ; įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos, organizacijos darbo stažui tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, taip pat kitoks įmonės, įstaigos, organizacijos teisinio statuso pasikeitimas, išskyrus likvidavimą, įtakos neturi;

Taigi, darbuotojų darbo stažas dėl reorganizacijos neturi nutrūkti, tačiau darbo sutartyse reikėtų daryti pakeitimus, nurodant reorganizaciją kaip pakeitimo pagrindą.

LSDPS_logas-tikras