Įkurtas “ikimokyklinukų” centras 2010-11-20 (FOTO)

2010-12-16

iki1

2010 žiemą į konferenciją Vilniuje susirinkusios ikimokyklinių įstaigų darbuotojos įkūrė savo centrinę organizaciją.

LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininke tapo vilnietė Irena Peciukonienė, išrinktas komitetas ir keturios pavaduotojos: Aušra Kuzminskienė iš Klaipėdos, Natalija Laumakienė iš Kauno, Liudmila Ligeikienė iš Mažeikių ir panevėžietė Rūta Matulaitienė.

iki2iki3iki4iki6

Gausiai šeštadienio rytą susirinkusias darželių pedagoges pasveikino LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas. Jis pabrėžė, jog efektyviau ginti savo interesams būtina veikti atskiromis interesų grupėmis. Štai LŠDPS jau yra pagalbą mokiniams teikiančių pedagogų grupė, tikslinga susiburti būtų ir „ikimokyklinukams“.
Koordinavimo tarybos narė Judyta Čejauskienė papasakojo susirinkusiesiems, kokius kryžiaus kelius teko nueiti Mažeikių lopšelių-darželių darbuotojams, kol pagaliau, tik paskelbus streiką, buvo atsižvelgta į finansavimo problemas.
Telšių susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė apžvelgė LŠDPS Žemaitijos regioninio centro veiklą ikimokyklinių įstaigų finansavimo klausimais ir kokių rezultatų pavyko pasiekti. LŠDPS pirmininko pavaduotojas Andrius Navickas ragino nelaukti pagalbos iš kitur, o pačioms veikti visais lygmenimis – įstaigos, savivaldybės ir nacionaliniu, nes niekas kitas jų problemų neišspręs. Vilniaus miesto susivienijimo vadovas Gintaras Skapas teigė, jog šis susitikimas kiek pavėluotas, tačiau jeigu jau dabar bus priimti atitinkami sprendimai, dar galima daug ką pakeisti.

Pranešimus skaičiusios ikimokyklinių įstaigų profesinių sąjungų lyderės iš visos Lietuvos vardijo daugybę kartais net protu nesuvokiamų problemų. Maža to, kad darželių finansavimui savivaldybėse trūksta lėšų, dažnai įstaigų vadovams trūksta ne tik vadybininko sugebėjimų, bet ir elementariausio žmogiškumo.
Nors pakankamai drastiškai taupoma pedagogių sąskaitą, tačiau labiausiai nukenčia pagalbinis personalas, be kurio joks darželis negalėtų egzistuoti. Kita vertus, administracijoje etatų skaičius dažnai nekinta: štai šešias vaikų grupes turinčiame Kauno darželyje „Ąžuoliukas“ įstaigos vadovė neišsiverčia be dviejų pavaduotojų, sekretorės, sandėlininko. O Klaipėdos darželių virėjas išlaiko vaikų tėvai tikrąja to žodžio prasme: moka ne tik už pagamintą maistą, bet ir už jo pagaminimą.
Susirinkusiosios ikimokyklinių įstaigų pedagogės turėjo daug reikalavimų ir pasiūlymų valdžiai. Konferencijos rezoliucija išsiųsta aukščiausioms valdžios institucijoms.

REZOLIUCIJA
20010-11-20
Vilnius

LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro konferencijos dalyviai, įvertinę situaciją šiandieną besiklostančią šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose, išanalizavę konferencijoje perskaitytus pranešimus, pastebi nemažai problemų, kurios ne tik stabdo pažangą, neleidžia optimaliai organizuoti vaikų ugdymo proceso, bet ir pažeidžia lopšelių darželių bendruomenių tėvų bei jų darbuotojų teises.

1.    Konferencijos dalyviai konstatuoja, kad :
1.1.    vyriausybės ir savivaldybės skiria nepakankamai lėšų („likutiniu principu“) ikimokyklinio ugdymo įstaigoms bei jų darbuotojams, todėl blogėja jų socialinė ir ekonominė padėtis, krinta jų profesijos prestižas visuomenėje;
1.2.    vaikų ugdymo ir auklėtojų darbo sąlygos lopšeliuose darželiuose dažnai neatitinka higienos normų keliamų reikalavimų. Taip yra todėl, kad steigėjai skiria nepamatuotai mažai lėšų ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos finansavimui;
1.3.    auklėtojams ir kitiems lopšelių darželių darbuotojams nesudaromos tinkamos darbo sąlygos, dėl jų darbą reglamentuojančių dokumentų netobulumo ar jų nesilaikymo šių įstaigų vadovybės;
1.4.    auklėtojų, jų padėjėjų ir kitų lopšelių darželių darbuotojų darbo apimtis ir darbo sąlygas nesudaro prielaidų atlikti darbą kokybiškai. Vaikų ugdymas tampa tik vaikų priežiūra. Nepatenkinti nei tėvai, nei pedagogai, kurie dėl šių priežasčių dažnai supriešinami.
1.5.    priverstinis „neoficialus“ pinigų rinkimas iš vaikų tėvų pažeidžia šalies įstatymus ir norminius dokumentus; demoralizuoja tai vykdančius darbuotojus ir sudaro prielaidas iškreiptai ugdyti ir auklėti vaikus;
1.6.    neskaidrūs steigėjo reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir pastarųjų vergiškas paklusnumas „aukščiau“ esančiam, sukelia kolektyvuose įtampas bei blogina santykius.

2.    Konferencijos dalyviai mano, kad išspręsti aukščiau konstatuotas problemas, būtina:
2.1. užtikrinti minimaliai tinkamą ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimą, grąžinant šiemet sumažintų 30% lėšų, skirtų savivaldybių biudžetuose ikimokykliniam ugdymui;
             2.2. sustabdyti neteisėtą ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimų mažinimą, kuris vykdomas taikant „taupymo“ būdus;
2.3. parengti konkrečius ir aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatomi koeficientai pedagogams bei kitam personalui;
             2.4.  mažinti leistinus vaikų skaičiaus normatyvus ikimokyklinio ugdymo grupėse, iki 10 lopšelyje ir iki 15 darželyje, paliekant tą patį darbo užmokestį;
             2.5.  parengti reikalavimus bei normatyvus ikimokyklinio ugdymo įstaigų techninio ir administracinio personalo darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo programoms, numatyti darbo apmokėjimo tvarką pagal pareigybes;
            2.6.  auklėtojų darbo laiką sumažinti iki 30 val. per savaitę;
            2.7.  ugdymo lėšas naudoti pagal paskirtį;
            2.8.  įvesti privalomą valstybinį vaikų draudimą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose;
2.9. taikyti vienodus kriterijus valstybinėms ir privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms;
2.10. sudaryti darbo grupę iškeltoms problemoms įgyvendinti.

LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo
įstaigų darbuotojų centro pirmininkė  Irena Peciukonienė

Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkas  dr. Aleksas Bružas